สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20395 records Total 1020 Pages หน้าที่ 980
First «« ...... |975| |976| |977| |978| |979|980 |981| |982| |983| |984| |985| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
19581 119457 นางสาว นันธิญา ไมล์โพธิ์ ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี chess4_7@hotmail.com,nantma@kku.ac.th
19582 119458 นางสาว นิรมล ภูครองนาค ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี pd_pradit@hotmail.com ; niraph@kku.ac.th
19583 119459 นาย บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว ลาออก พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ kenjikung@hotmail.com
19584 119460 นาย สุภชัย แก้วกงพาน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานประจำห้อง หน่วยห้องสมุด งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษา หน่วยห้องสมุด supacka@kku.ac.th
19585 119461 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ไปฝึกอบรมในประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน sboon@kku.ac.th
19586 119462 Ms Jennifer Beth Stewart ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เงินรายได้ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ jennifer@kku.ac.th
19587 119463 นางสาว ศรัณยา พบความสุข ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณบดี saranpob@kku.ac.th
19588 119464 นาย ประเสริฐ สิมเสน ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ ช่างเทคนิค สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี Kprasertsimsan@hotmail.com ; prassi@kku.ac.th
19589 119465 นาย ไพฑูรย์ ภูกองชนะ ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการ paitoonp@kku.ac.th
19590 119466 นางสาว ศิรายุ โพธิ์วันนา ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ cutiepara@windowslive.com ; siraph@kku.ac.th
19591 119467 นาย ฤทธิพงษ์ รัตนพลที ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ rittra@kku.ac.th
19592 119468 นาย ณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ ( คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ numwangraha@gmail.com
19593 119469 นางสาว ศรัญญา ศิริปัญญา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินงบประมาณ นักวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ ( คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ saranya_siripanya@hotmail.com
19594 119470 นาย ขวัญชัย มูลเค้า ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ as200snte@hotmail.com
19595 119471 นาย ธีระพงษ์ ศรีหนองบัว ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ นายช่างไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานซ่อมบำรุง หน่วยอิเลคทรอนิกส์ teerapong.sri@hotmail.com
19596 119472 นางสาว สุกานดา แสนใจวุฒิ ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานธุรการ งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการวิชาการและวิจัย jann_st25@hotmail.com
19597 119473 นาย คิงแดง ศิริการ ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินงบประมาณ นักวิชาการเกษตร ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั Sirikan585@hotmail.com
19598 119474 นาย วิชิต เทพตาแสง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินงบประมาณ นักวิชาการเกษตร ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั
19599 119475 นาย หฤทัย ดวงคำบุตร ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินงบประมาณ คนงาน ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สั
19600 119476 นาย พงษ์พัฒน์ พร้อมพรม ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักอาชีวอนามัย ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย promtprom_bm@hotmail.com