สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20669 records Total 1034 Pages หน้าที่ 980
First «« ...... |975| |976| |977| |978| |979|980 |981| |982| |983| |984| |985| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
19581 119444 นางสาว วัลภา แสนดวง ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ poo_pri_ew@hotmail.com
19582 119445 นางสาว ขนิษฐกุล คูณเมือง ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี mamasung_yui@hotmail.com
19583 119446 นางสาว ปราณี ทองสำแดง ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี I_am_kku@hotmail.com, pranth@kku.ac.th
19584 119447 นางสาว ธันยนันท์ พงษ์นิรันทร์ ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ Nopromiss_agel@windowslive.com, thanpo@kku.ac.th
19585 119448 นาย สมหวัง กูกขุนทด ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานการเกษตร ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาประมง SOMWANGMOJO@hotmail.com
19586 119449 นาย วัชรพงษ์ สิงห์โสภา ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ pomsingsopa@gmail.com, watchsi@kku.ac.th
19587 119450 นางสาว นฤมล สิงเนี่ยว ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) singneaw@hotmail.com, narusin@kku.ac.th
19588 119451 นางสาว อุมาพร ยอดประทุม ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ อาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา umay_mt23@yahoo.com
19589 119452 นางสาว กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ kantwu@kku.ac.th, bbbeeze@gmail.com
19590 119453 นาย หัฎฐกร สำเร็จดี ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ นักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ hattakorn2gift@gmail.com
19591 119454 นาย วัฒนพงษ์ ทัพซ้าย ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ wattanapong@kku.ac.th
19592 119455 นางสาว กรรณิการ์ วงษหาจักร ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินรายได้ นักการภารโรง สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี
19593 119456 นางสาว อรทัย ท่าผา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ พนักงานธุรการ สถาบันเอดส์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันเอดส์ pamja_pompam@hotmail.com
19594 119457 นางสาว นันธิญา ไมล์โพธิ์ ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี chess4_7@hotmail.com,nantma@kku.ac.th
19595 119458 นางสาว นิรมล ภูครองนาค ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี pd_pradit@hotmail.com ; niraph@kku.ac.th
19596 119459 นาย บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว ลาออก พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ kenjikung@hotmail.com
19597 119460 นาย สุภชัย แก้วกงพาน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานประจำห้อง หน่วยห้องสมุด งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษา หน่วยห้องสมุด supacka@kku.ac.th
19598 119461 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ไปฝึกอบรมในประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน sboon@kku.ac.th
19599 119462 Ms Jennifer Beth Stewart ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เงินรายได้ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ jennifer@kku.ac.th
19600 119463 นางสาว ศรัณยา พบความสุข ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณบดี saranpob@kku.ac.th