สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20745 records Total 1038 Pages หน้าที่ 980
First «« ...... |975| |976| |977| |978| |979|980 |981| |982| |983| |984| |985| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
19581 119438 Mr. Matthew Thomas Foley ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ matthewtfoley@gmail.com
19582 119439 นาย ภริณ ธนัตถ์โชติภน ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ นักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
19583 119440 นาย อภิชาติ บุญมา ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ abunma@hotmail.com, apicbo@kku.ac.th
19584 119441 นางสาว จิราพร จันทร์โสดา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา chirach@kku.ac.th
19585 119442 นาย ธวัชชัย บุญยานันต์ ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการ งานรังสีวินิจฉัย thawbo@kku.ac.th
19586 119443 นาย อมร คนสูง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานผู้อำนวยการ งานบริการและรักษาความปลอดภัย amorn_sound@hotmail.com
19587 119444 นางสาว วัลภา แสนดวง ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ poo_pri_ew@hotmail.com
19588 119445 นางสาว ขนิษฐกุล คูณเมือง ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี mamasung_yui@hotmail.com
19589 119446 นางสาว ปราณี ทองสำแดง ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี I_am_kku@hotmail.com, pranth@kku.ac.th
19590 119447 นางสาว ธันยนันท์ พงษ์นิรันทร์ ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ Nopromiss_agel@windowslive.com, thanpo@kku.ac.th
19591 119448 นาย สมหวัง กูกขุนทด ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานการเกษตร ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาประมง SOMWANGMOJO@hotmail.com
19592 119449 นาย วัชรพงษ์ สิงห์โสภา ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ pomsingsopa@gmail.com, watchsi@kku.ac.th
19593 119450 นางสาว นฤมล สิงเนี่ยว ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) singneaw@hotmail.com, narusin@kku.ac.th
19594 119451 นางสาว อุมาพร ยอดประทุม ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ อาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา umay_mt23@yahoo.com
19595 119452 นางสาว กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ kantwu@kku.ac.th, bbbeeze@gmail.com
19596 119453 นาย หัฎฐกร สำเร็จดี ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ นักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ hattakorn2gift@gmail.com
19597 119454 นาย วัฒนพงษ์ ทัพซ้าย ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ wattanapong@kku.ac.th
19598 119455 นางสาว กรรณิการ์ วงษหาจักร ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เงินรายได้ นักการภารโรง สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี
19599 119456 นางสาว อรทัย ท่าผา หมดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ พนักงานธุรการ สถาบันเอดส์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันเอดส์ pamja_pompam@hotmail.com
19600 119457 นางสาว นันธิญา ไมล์โพธิ์ ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี chess4_7@hotmail.com,nantma@kku.ac.th