สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20724 records Total 1037 Pages หน้าที่ 971
First «« ...... |966| |967| |968| |969| |970|971 |972| |973| |974| |975| |976| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
19401 119266 นาย ฉลองรัฐ แสงดาว ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ tum_crashing@hotmail.com, chasan@kku.ac.th
19402 119267 นางสาว กัญญา เสนามนตรี ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา kanyse@kku.ac.th
19403 119268 นาย ฉัตรชัย โยธาวงษา ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานประจำห้อง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยรังสีวินิจฉัย chatth@kku.ac.th
19404 119269 นางสาว นฤมล พันธุรักษ์ไพศาล ปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต naruk_naruwon@hotmail.com, narupu@kku.ac.th
19405 119270 นางสาว ฤดีมาศ พันธ์เทศ ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม joy_lovedt@hotmail.com
19406 119271 นางสาว ปวีณา ลาสงยาง ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) yuy-eng-ed@hotmail.com
19407 119272 นาง ศรัญญา เบ็พพ์เลอร์ ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
19408 119273 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
19409 119274 นางสาว อรวรรณ คำมณีจันทร์ ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล jub_inum@hotmail.com
19410 119276 นาย ประชาสรรค์ แสนภักดี ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ อาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น prachasan@gmail.com
19411 119277 นาย ภิญโญ นิลจันทร์ ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ อาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Thaiids95@hotmail.com
19412 119278 นาย ฐิติวัฒน์ โสคำแก้ว ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ พนักงานจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น prew_mis03@hotmail.com
19413 119279 นาย วชิรวิชญ์ โชติชัยชาญพัฒน์ ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ พนักงานจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น yodpreechawijit@hotmail.com
19414 119280 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ อาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น suradech@ctvdoll.co.th
19415 119281 นาย วิทวัส ถาวิกูล ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ wittth@kku.ac.th
19416 119282 นาย กิตติศักดิ์ ศรีหนองกุง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ kittsr@kku.ac.th
19417 119283 Mr Stuart Wilfrid David Cudlip เลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เงินรายได้ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
19418 119284 นาย ภูภัชก์นัษฐ์ พรศิลมั่น ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ pure_koong@hotmail.com, permpong@kku.ac.th
19419 119285 นาง สุดาพร ชาอุดร ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานธุรการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ suda17_kku2004@hotnail.com
19420 119286 นาง เดือน ศรีวงษา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนงาน หอผู้ป่วย 3ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม dueasr@kku.ac.th