สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20395 records Total 1020 Pages หน้าที่ 971
First «« ...... |966| |967| |968| |969| |970|971 |972| |973| |974| |975| |976| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
19401 119281 นาย วิทวัส ถาวิกูล ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ wittth@kku.ac.th
19402 119282 นาย กิตติศักดิ์ ศรีหนองกุง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ kittsr@kku.ac.th
19403 119283 Mr Stuart Wilfrid David Cudlip เลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เงินรายได้ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
19404 119284 นาย ภูภัชก์นัษฐ์ พรศิลมั่น พนักงานราชการ เงินงบประมาณ พนักงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ pure_koong@hotmail.com, permpong@kku.ac.th
19405 119285 นาง สุดาพร ชาอุดร ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานธุรการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ suda17_kku2004@hotnail.com
19406 119286 นาง เดือน ศรีวงษา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนงาน หอผู้ป่วย 3ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม dueasr@kku.ac.th
19407 119287 นางสาว จันทร์จิรา ปาปะทา ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล
19408 119288 นางสาว นิด เต้าทอง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลอายุรกรรม nid_noy121@hotmail.com
19409 119289 นางสาว สุรีย์พร วงค์ศรีจันทร์ ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออธ์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ vongsreejun_bo@hotmail.com, surevo@kku.ac.th
19410 119290 นาง เนตรนภา ต้นสีนนท์ ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
19411 119291 นาง บุษรา อ้วนเต็ม ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
19412 119292 นางสาว กาญจนา เงินจัตุรัส ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ หน่วยผ่าตัด 1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด noobowjung@hotmail.com
19413 119293 นางสาว ศิริพร ผลาจันทร์ ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ sarin_arun@hotmail.com
19414 119294 นาง สุพัตรา บุญพรมมา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ พนักงานการแพทย์ แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
19415 119295 นาย วรวุฒิ วรไธสง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ ผู้ช่วยพยาบาล งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน worawut_pik@hotmail.com
19416 119296 นาย ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ปฏิบัติราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ เงินรายได้ อาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ts2277@gmail.com
19417 119297 นาง ณัฐกฤตา โหว่ภักดี ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล
19418 119298 นาย อิศราพร จ้อยนุแสง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ คนสวน งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ หน่วยสวนและสนาม itsach@kku.ac.th
19419 119299 นางสาว สุภัสสร ศรีมนตรี ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sarbrina3@hotmail.com
19420 119300 นางสาว จุฑารัตน์ หัสดี ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ jutarut_it@hotmail.com