สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20743 records Total 1038 Pages หน้าที่ 48
First «« ...... |43| |44| |45| |46| |47|48 |49| |50| |51| |52| |53| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
941 100938 นางสาว วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ ลาออกรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาโรคพืชวิทยา vanla@kku.ac.th
942 100939 นาง สมหญิง เจริญวรรณวงศ์ ลาออกรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ นักกิจการนักศึกษา ชำนาญการ 8 งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา somcha2@kku.ac.th
943 100940 นาย สุพงษ์ ศรีตาแสน ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ วิศวกรโยธา ชำนาญการ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ งานก่อสร้าง ssupon@kku.ac.th
944 100941 นาง ปัทมา วิตยากร แรมโบ ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร patma@kku.ac.th
945 100942 นาง สุภานี ศรีลับซ้าย ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร supsri2@kku.ac.th
946 100943 นาย อำนวย คำตื้อ เกษียณอายุราชการรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร amnouy@kku.ac.th
947 100944 นาง รพีภรณ์ อินทรปรีชา ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงิน irapee@kku.ac.th
948 100945 นางสาว ศิริรัตน์ ป้อมสนาม ลาออก ข้าราชการ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ 4 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
949 100946 นาง วิไล ตันมิตร ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต wiljum@kku.ac.th
950 100947 นาง นัยนา เทอดเกียรติกุล ลาออก ข้าราชการ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ 4 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี
951 100948 นาย ภิรมย์ สารรัตน์ ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานธุรการ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ งานก่อสร้าง
952 100949 นาย สมหมาย ปรีเปรม ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล sompri@kku.ac.th
953 100950 นาย ทิพยกาย เปรุนาวิน ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี tipper@kku.ac.th
954 100951 นางสาว สุชาดา สุวรรณคำ ลาออกรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ suchada@kku.ac.th
955 100952 นางสาว มาริสา ไกรฤกษ์ ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ kmaris@kku.ac.th
956 100953 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ ปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ chawengs@kku.ac.th
957 100954 นาง กันยารัตน์ จรุงศิรวัฒน์ ลาออกรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ wchalo@kku.ac.th
958 100955 นาง โฉมเฉลา ระวังดี ให้โอน ข้าราชการ เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยคลังและเวชภัณฑ์ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานเภสัชกรรม หน่วยคลังและเวชภัณฑ์
959 100956 นาย เกียรติการุณ ทองพรมราช เกษียณอายุราชการรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี kietth@kku.ac.th
960 100957 นาย โชคชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ลาออกรับบำนาญ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานพัสดุ หน่วยจัดหาพัสดุ