สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20741 records Total 1038 Pages หน้าที่ 240
First «« ...... |235| |236| |237| |238| |239|240 |241| |242| |243| |244| |245| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
4781 104765 นาย สามารถ บุตรดียะนา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
4782 104766 นาย ชัยดำรงค์ สีเรือง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี -
4783 104767 นาย ชุน พิมพ์คช เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
4784 104768 นาง เพียงตา บุญทองเถิง ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
4785 104769 นาง ฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ ส 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา kchawe@kku.ac.th
4786 104770 นาย วีระพงษ์ นามสีฐาน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
4787 104771 นาง พิมพา พลศักดิ์ขวา ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4788 104772 นาย วิมล บัวทองจันทร์ เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4789 104773 นาย อั๊ด ทองอุทุม เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4790 104774 นางสาว คำเขียน เนื่องชมภู เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา kamnua@kku.ac.th
4791 104775 นาย วุฒิพร นามโส ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4792 104776 นาย อดุลย์ ศรีมารัตน์ เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4793 104777 นาง สวัสดิ์ จันทะวิชัย ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4794 104778 นาง ลำใย ขามธาตุ ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4795 104779 นาย อนุศาสตร์ ถูสินแก่น ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4796 104780 นาย บุญช่วย บุญจวง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4797 104781 นาย สุวิชัย มูลบัวภา ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงานห้องทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4798 104782 นาง บุญถม มาซา ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4799 104783 นาย ทองใบ สีดา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4800 104784 นาง สมบัติ กันหา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ ส 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ksombu@kku.ac.th