สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20669 records Total 1034 Pages หน้าที่ 240
First «« ...... |235| |236| |237| |238| |239|240 |241| |242| |243| |244| |245| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
4781 104766 นาย ชัยดำรงค์ สีเรือง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี -
4782 104767 นาย ชุน พิมพ์คช เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
4783 104768 นาง เพียงตา บุญทองเถิง ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
4784 104769 นาง ฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ ส 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา kchawe@kku.ac.th
4785 104770 นาย วีระพงษ์ นามสีฐาน ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
4786 104771 นาง พิมพา พลศักดิ์ขวา ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4787 104772 นาย วิมล บัวทองจันทร์ เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4788 104773 นาย อั๊ด ทองอุทุม เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4789 104774 นางสาว คำเขียน เนื่องชมภู เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา kamnua@kku.ac.th
4790 104775 นาย วุฒิพร นามโส ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4791 104776 นาย อดุลย์ ศรีมารัตน์ เกษียณอายุราชการรับบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานผลิตทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4792 104777 นาง สวัสดิ์ จันทะวิชัย ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4793 104778 นาง ลำใย ขามธาตุ ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4794 104779 นาย อนุศาสตร์ ถูสินแก่น ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4795 104780 นาย บุญช่วย บุญจวง ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา -
4796 104781 นาย สุวิชัย มูลบัวภา ลาออก ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ คนงานห้องทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4797 104782 นาง บุญถม มาซา ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4798 104783 นาย ทองใบ สีดา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
4799 104784 นาง สมบัติ กันหา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานธุรการ ส 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ksombu@kku.ac.th
4800 104785 นาย ณรงค์ ระคำภา ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม rnaron@kku.ac.th