สืบค้นบุคลากร
ชื่อ
สกุล
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุ
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขรหัส ID
Found 20722 records Total 1037 Pages หน้าที่ 197
First «« ...... |192| |193| |194| |195| |196|197 |198| |199| |200| |201| |202| ...... »» Last
# # ID บุคลากร สถานะ ประเภทบุคลากร เบิกจาก ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด E-mail
3921 103907 นาง คำหยาด ตั้งสกุล ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ ผู้ช่วยพยาบาล งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
3922 103908 นาย ปริญญา วุฒิสาร ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ พยาบาล ชำนาญการพิเศษ หอสงฆ์อาพาธ แผนกการพยาบาลจักษุ โสต ฯ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลจักษุโสตฯ
3923 103909 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล ลาออก ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
3924 103910 นางสาว เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ลาศึกษาในประเทศ ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ bennar@kku.ac.th
3925 103911 นาง สุภาพ อิ่มอ้วน ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ พยาบาล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน supimo@kku.ac.th
3926 103912 นาง ลิ่มทอง พรหมดี ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ limpro@kku.ac.th
3927 103913 นาย ประเสริฐ ไกรวิศิษฏ์กุล ลาออก ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
3928 103914 นาง ปรินดา วุฒิสาร ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ พยาบาล ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก pariwu@kku.ac.th
3929 103915 นางสาว ชลิดา ธนัฐธีรกุล ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ warinee@kku.ac.th
3930 103916 นาง นพมาศ เข็มทองหลาง ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ noppamat@kku.ac.th
3931 103917 นางสาว กตัญญู เสนาชัย ลาออก ข้าราชการ เงินงบประมาณ พยาบาล 4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล
3932 103918 นาง รัชฎาพร สุนทรภาส ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานเภสัชกรรม หน่วยบริการจ่ายยา ratwis@kku.ac.th
3933 103919 นางสาว เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานเภสัชกรรม หน่วยบริการจ่ายยา piacha@kku.ac.th
3934 103920 นาง บานเย็น แจ้งพรมมา ให้โอน ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน หน่วยงบประมาณ งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานคลัง หน่วยงบประมาณ
3935 103921 นาง สุภาพร ขันมัง ให้โอน ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน หอผู้ป่วย 5ก แผนกบำบัดพิเศษ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานบริการพยาบาล
3936 103922 นางสาว มุขดา ศิริเทพทวี ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก mookhda@kku.ac.th
3937 103923 นาย กฤตพล สมมาตย์ ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ kritapon@kku.ac.th
3938 103924 นาง บัณฑิต ภูมิสาขา ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ หน่วยพัสดุ banphu@kku.ac.th
3939 103925 นาง พัชรินทร์ รอดสอน ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ หน่วยสารบรรณ rputch@kku.ac.th
3940 103926 นาย ทินกร คำแสน ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ เงินงบประมาณ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี tinnakor@kku.ac.th